REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO
https://masala-grill.online/

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy „Regulamin korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego https://masala-grill.online/ określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu https://masala-grill.online/ w ramach którego zamieszczane są informacje o działalności FUSION RESTAURANTS SP Z O O (KRS: 0000327584, NIP: 8961483009, REGON: 020959572) , a w szczególności na temat aktualnej oferty restauracji Masala Grill & Bar we
Wrocławiu (adres: Kuźnicza 3, 50-138).

 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego https://masala-grill.online/„.
 1. FUSION RESTAURANTS SP Z O O (KRS: 0000327584, NIP: 8961483009, REGON: 020959572), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000327584, będącą twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu.
 1. Usługi – usługi świadczone przez Masala Grill & Bar drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 1. Informacja Handlowa – Usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych przez Masala Grill & Bar usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 1. Serwis – serwisy dostępne pod adresem https://masala-grill.online/, w ramach którego zamieszczane są informacje o aktualnej ofercie restauracji Masala Grill & Bar we Wrocławiu (adres: ul. Kuźnicza 3, 50-138).
 1. Zasoby Serwisu – udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonych w niniejszym Regulaminie, materiały obejmujące w szczególności informacje, artykuły oraz formularze kontaktowe dla Użytkowników Serwisu. Dostęp do Serwisu ma każdy Użytkownik, bez potrzeby dokonywania rejestracji.
 1. Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
 1. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Masala Grill & Bar świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

a. udostępnianie informacji o ofercie Restauracji Masala Grill & Bar (adres: Kuźnicza 3, 50-13)

 1. przesyłanie informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej jako: „Informacja Handlowa”).

IV. OKREŚLENIE ZASAD ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Dostęp do Zasobów Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Serwisie.
 1. W celu skorzystania z Usługi polegającej na przekazywaniu Użytkownikowi Informacji Handlowej konieczne jest:
 1. wprowadzenie przez Użytkownika do formularza kontaktowego znajdującego się w

Serwisie imienia oraz adresu e-mail oraz

 1. odznaczenie przez Użytkownika checkboxa zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych
 1. wysłanie formularza kontaktowego poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź”
 1. Użytkownik może korzystać z Usług, o których mowa w pkt. III Regulaminu, dostępnych poprzez Serwis, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w pkt. IV.4 poniżej.
 1. W celu korzystania z Usług Użytkownik winien posiadać komputer wraz z dostępem do sieci internet, właściwe oprogramowanie, w tym właściwą przeglądarkę oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (w przypadku korzystania z Usługi polegającej na przekazywaniu Użytkownikowi Informacji Handlowej). Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług w zakresie oprogramowania obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej (np.: Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 44 lub wyższej, Safari S9 lub wyższej) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies.
 1. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu.
 1. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Wszystkie Usługi świadczone przez Masala Grill & Bar na podstawie niniejszego Regulaminu są bezpłatne i dostępne dla każdego Użytkownika, z zastrzeżeniem, że Usługa związana z otrzymywaniem Informacji Handlowej dostępna jest po jej aktywacji, zgodnie z pkt. IV.2 Regulaminu.
 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Usługi związanej z udostępnianiem informacji o działalności Masala Grill & Bar oraz innych materiałów przygotowanych przez Masala Grill & Bar, następuje z chwilą wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym zakresie dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Usługi związanej z przekazywaniem Użytkownikowi Informacji Handlowej następuje z chwilą wykonania przez Użytkownika ostatniej z czynności, o których mowa w pkt. IV.2 Regulaminu.
 1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyn, zrezygnować z Usługi związanej z przekazywaniem mu Informacji Handlowej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail REZYGNUJĘ na adres info@masala-grill.pl z prośbą o zaprzestanie świadczenia Usługi.

Usługodawca potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 1. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi w zakresie przekazywania Informacji Handlowej Usługodawca zaprzestaje przesyłania Informacji Handlowej na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 1. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi związanejz przekazywaniem mu Informacji Handlowej.

VI. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Informacja Handlowa wysyłana będzie w terminach i częstotliwości ustalonej swobodnie przez Masala Grill & Bar.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Masala Grill & Bar lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z udostępnionych informacji, danych i materiałów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.
 1. Informacje udostępniane w Serwisie, jak również przesyłane przez Masala Grill & Bar w formie Informacji Handlowej, nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 oraz art. 661 kodeksu cywilnego lub jakiejkolwiek innej promesy.
 1. Masala Grill & Bar nie odpowiada za przypadki braku dostępności Zasobów Serwisu zaistniałe w look at this nowhis comment is hereproductfake gold watchidee dessin coque telephoneelf bar blueberryщо таке ельф бар związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 1. Masala Grill & Bar zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z Usług.

VII. INFORMACJA

 1. Masala Grill & Bar informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy usługi drogą elektroniczną, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Masala Grill & Bar a Użytkownikiem.
 1. Masala Grill & Bar korzysta z usługi „Google Analytics” – zbierającej anonimowe informacje o Użytkownikach odwiedzających Serwis. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności, w

tym informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się na stronie: https://masala-grill.online/

 1. Serwis może wykorzystywać ciasteczka. Identyfikują one przeglądarkę Użytkownika oraz usprawniają działanie Serwisu. Służą również, aby lepiej dopasować treści i reklamy do oczekiwań Użytkownika i zainteresowań, do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk i pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości Serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 1. Serwis posiada również podpięte kody usług Google Analytics, które używane są również do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowaniu zindywidualizowanych reklam w sieci

reklamowej Google i na Facebooku. W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe można wyświetlać reklamy użytkownikom, którzy już odwiedzili stronę https://masala-grill.online/„>https://masala-grill.online/ Można również na podstawie tych danych kierować reklamy do użytkowników, którzy są podobni do tych, którzy odwiedzili stronę https://masala-grill.online/. Każdy Użytkownik ma możliwość zrezygnować ze śledzenia poprzez Google w Ustawieniach reklam. Użytkownik może również zrezygnować z plików cookie dostawców zewnętrznych na stronie Network Advertising Initiative.

 1. Więcej informacji w powyższym zakresie Użytkownik może znaleźć w dokumencie: „Polityka prywatności”.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Masala Grill & Bar, telefon: +48 713 02 69 49.
 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres e-mail: info@masala-grill.pl.
 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w dokumencie: „Klauzula Informacyjna”.

IX.PŁATNOŚCI

 1. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

X. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Masala Grill & Bar Usług można kierować na adres siedziby Masala Grill & Bar oraz na adres e-mail: info@masala-grill.pl.
 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie, a w przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej – również podpis osoby składającej reklamację.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Masala Grill & Bar. O decyzji w przedmiocie reklamacji Masala Grill & Bar niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 1. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.